VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej online kurzů a měsíčních online členství


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup online kurzů a nákup měsíčního členství v online sekci (dále obojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.acroproject.cz.

2. Obchodní podmínky obsahují informace, které je potřeba pečlivě prostudovat ještě před nákupem produktu. V případě připomínek či dotazů prosím pište na email: marek@acroproject.cz. Provedením objednávky produktu souhlasíte s obchodními podmínkami tak, jak jsou v tomto dokumentu popsány.

3. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je blíže specifikován v čl. III. níže. Tyto obchodní podmínky jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy. Případné odlišnosti v Kupní smlouvě jsou nadřazené ujednáním v obchodních podmínkách.

II. DEFINICE POJMŮ 

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je: Mgr. Marek Petráček
IČ: 01036068
S místem podnikání: Heřmanova 597/61, Praha 7, 170 00, Česká republika
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: +420723705145
Adresa pro doručování elektronické pošty: marek@acroproject.cz

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.acroproject.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Uvedení IČO v objednávce produktu fyzickou osobou je známkou, že Kupní smlouva bude uzavřena podnikatelem, ne spotřebitelem.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení obchodních podmínek, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena bez osobního kontaktu Prodávajícího a Kupujícího. Je uzavřena přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, zvolí způsob úhrady a vybere označením (zakliknutím) zvolený produkt nebo produkty.

Před odesláním objednávky je možno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit případné chyby. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

O obdržení objednávky bude Kupující informován emailem, zaslaným na uvedenou elektronickou adresu. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a je potvrzením přijetí objednávky.

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V případě pochybností o pravosti objednávky může být Kupující kontaktován za účelem ověření platnosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a taková objednávka bude zrušena.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, je tvořena objednávkou, jejím přijetím ze strany Prodávajícího a těmito obchodními podmínkami. Smlouva je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATBA

1. CENA PRODUKTŮ

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak není Prodávající povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Kupujícím a Prodávajícím k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
- Platební kartou přes online platební bránu

- Bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží Kupující v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Je nutno při platbě uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě platby online skrze platební bránu je částka uhrazena bezprostředně.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do data splatnosti zálohové faktury. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
Po přijetí platby vám bude vystaven doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdrží Kupující obratem po provedení platby, v případě bezhotovostního bankovního převodu do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. DODACÍ PODMÍNKY

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

Při koupi produktu bude Kupujícímu po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto obchodních podmínek). Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude Kupujícímu produkt dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce.

2. DODACÍ LHŮTA

Produkt bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího.

3. Po dodání produktu je potřeba co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Budou-li zjištěny nedostatky nebo vady, je potřeba kontaktovat Prodávajícího, aby mohl zjednat nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto obchodních podmínek.

4. Produkt vyžaduje odpovídající hardwarové a softwarové vybavení k plné funkčnosti (podrobnosti obsahuje čl. VI. dále).

5. V případě zakoupení produktu může být Kupující adekvátně upozorněn před vyčerpáním doby trvání Kupní smlouvy a informován o dalších možnostech obnovy zpřístupnění produktu (platí pro produkt Měsíční členství).

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

1. Pouze Kupujícímu budou zaslány přihlašovací údaje do členské sekce na webovém rozhraní na uvedenou elektronickou adresu. Digitální obsah k plné funkčnosti vyžaduje hardwarové a softwarové vybavení, umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné přihlášení do uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah lze přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a praktických dovedností Prodávajícího na základě absolvovaného vzdělání a dlouholetého tréninku a výuky. Produkt je vytvořen za účelem poskytnutí informací a návodů pro Kupujícího. Nenahrazuje však osobní konzultaci a trénink. Prodávající tak nezodpovídá za dosažené výsledky z důvodu absence zpětné vazby.

3. UPOZORNĚNÍ! Produkt není zdravotní služba, a fyzická cvičení popisovaná v produktech, jsou Kupujícím vykonávána na vlastní zodpovědnost za své zdraví a bezpečí. Doporučujeme předem konzultovat vhodnost cvičení se svým lékařem.

4. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení produktu obdrží Kupující po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. obchodních podmínek). Kupující se zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Kupující se rovněž zavazuje udržovat své údaje, uvedené v uživatelském účtu, aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností, vyplývajících z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, je Prodávající oprávněn uživatelský účet Kupujícímu znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností Kupujícího týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Protože je touto smlouvou poskytován digitální obsah a kupující souhlasí s jeho dodáním ihned po provedení platby z jeho strany, kupující souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od této smlouvy bez důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a obchodními podmínkami, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. Obchodních podmínek).

3. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě závažného porušení povinností Kupujícího vyplývajících z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající oprávněn Kupujícímu okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 občanského zákoníku.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může Kupující žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen Kupujícímu nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by Prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by Kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

3. Pokud nebyl produkt Kupujícímu dodán v dodací lhůtě, doporučuje se Kupujícímu nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo spam v emailové schránce. Pokud ani tam produkt Kupující nenalezne, může uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.

4. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může Kupující uplatnit emailem na elektronickou adresu marek@acroproject.cz. Email se žádostí o reklamaci produktu musí obsahovat: fakturu či jiný doklad o koupi a popis reklamované závady. Reklamace bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. O uplatnění a vyřízení reklamace vám bude poskytnuto písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Pokud má Kupující ke Kupní smlouvě, jejímu plnění nebo k činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, může napsat na email marek@acroproject.cz.

2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Kupující obrátit se svými stížnostmi.

3. V případě, že mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

4. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 16. 3. 2020.