Cvičební řád

- pravidla a podmínky cvičení - 


Na našich lekcích a dalších akcích vás učíme cvičit akrojógu, stojky a pohyb obecně. Jsme “AcroProject” a tady se dozvíte pravidla cvičení u nás (dále jen “Podmínky”).

Provozovatelem je: Marek Petráček, IČ: 01036068, se sídlem Heřmanova 597/61, Praha 7.

Uživatelem je účastník lekcí, workshopů, retreatů a dalších akcí (dále jen “lekce”) AcroProject.

Pravidla

  • Uživatel je povinen se seznámit s těmito pravidly a Podmínkami. Vstupem na naše lekce uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se chovat se v souladu s nimi, respektovat a dodržovat je.
  • Uživateli musí být minimálně 15 let. Mladším je povolen vstup na lekce pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, který přebírá plnou odpovědnost za bezpečí nezletilého uživatele.
  • Během lekcí je zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat další drogy.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav uživatele. Každá návštěva lekce je na vlastní odpovědnost. Provozovatel nezodpovídá za případná zranění a následně způsobené zdravotní problémy.
  • Je zakázáno cvičit pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků. V takových případech je provozovatel oprávněn vykázat uživatele z lekce bez náhrady.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za cennosti uložené v šatnách.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti zajistit za sebe adekvátní záskok na lekci.
  • Uživatel je povinen se řídit instrukcemi lektorů. V případě opakovaného nerespektování lektora může být uživatel vykázán z lekce bez náhrady.
  • Uživatel je povinen během cvičení dbát na bezpečnost svoji i ostatních.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19. 5. 2022